0 Kč bez DPH

Důchodové spoření (důchodová reforma - 2. pilíř)

Účast na důchodovém spoření (DS) se u zaměstnance zaznamenává na osobní kartě, záložka Mzdové podklady. Program začne uplatňovat srážku na DS a nižší sazbu sociálního pojištění od měsíce, který odpovídá měsíci v datu "Začátek" DS.
Případné ukončení účasti na DS se zadává do data "Konec" DS -program srážku a nižší sociální pojištění uplatní naposledy v měsíci, který odpovídá tomuto datu. "Číslo účastníka" se vyplňuje pouze v případě, že by bylo jiné, než rodné číslo, pokud údaj zůstane prázdný, program použije rodné číslo. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, musí být účast na důchodovém spoření zadána shodně u všech osobních karet takového zaměstnance!

Upozornění: vyplnění dat začátku a konce DS má významný vliv na výpočet mzdy a odvodů, je proto třeba těmto údajům věnovat velkou pozornost!

Do konfigurace modulu byla přidána sazba DS - od roku 2013 je to 5% a sazba sociálního pojištění zaměstnance s účastí na DS -od roku 2013 je to 3,5%.

Způsob výpočtu sociálního pojištění se nemění, pouze se u účastníků DS použije tato nižší sazba. Na mzdovém záznamu byla upravena záložka Čistá mzda - od období 1/2013 se zobrazují údaje Důchodové spoření -záloha/vyrovnání. V souvislosti s tím musela být provedena dílčí změna uspořádání ostatních údajů (zdravotní pojištění a daně). Výpočet zálohy je součástí výpočtu mzdy (VZ sociálního pojištění x sazba z konfigurace modulu, zaokrouhleno na Kč nahoru), záloha se odečítá z hrubé mzdy obdobně jako pojistné a daně. Při výpočtu se záloha na DS počítá pro každý pracovní poměr samostatně. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, probíhá při korekci daní obdobně jako u zálohy na daň přepočet, u kterého se DS vypočte z úhrnu vyměřovacích základů sociálního pojištění ze všech pracovních poměrů, výsledek se zaokrouhlí na celé Kč nahoru a uloží do "hlavního" pracovního poměru. U ostatních pracovních poměrů bude DS nulové.

Údaj "Vyrovnání přeplatku" navazuje na funkci ročního vyúčtování DS (bude řešeno v některém následujícím update). Byl upraven formulář Přehled o výši pojistného na sociální pojištění a XML dokument pro elektronické podání - použije se automaticky od období 1/2013, pro období 12/2012 se použije původní. DS se tiskne na mzdový list od roku 2013, údaje je možné zařadit do tisku pomocí generátoru sestav. DS - úhrn rozdílů mezi zálohou na DS a vyrovnáním se tiskne na rekapitulaci od roku 2013. Do účetnictví se exportuje úhrn rozdílů mezi zálohou na DS a vyrovnáním. Je nutné vytvořit účetní kód - kontaci (Číselníky/ Účetní kódy) a přiřadit tento kód mzdové složce (Číselníky/Definice mzdových složek). DS se odvádí na účet finančního úřadu - v konfiguraci modulu je nutné doplnit bankovní spojení pro důchodové spoření. Při vytváření příkazu k úhradě se vytvoří položka příkazu se sumární platbou DS.

O platbách na DS bude podáván měsíčně přehled prostřednictvím daňového portálu MF, kde bude uveden rozpis odvodu DS podle jednotlivých zaměstnanců. Program bude generovat soubor XML pro načtení do aplikace EPO na webu MF. V době přípravy této verze nebyla publikována finální verze popisu datových struktur a v aplikaci EPO nebyla funkce podání přehledu o platbách na DS dostupná. Funkce bude doplněna v průběhu ledna 2013 (vzhledem ke lhůtám registrace na DS nelze předpokládat zpracování DS dříve než ve mzdě za 3/2013).