0 Kč bez DPH

Změny sociálního pojištění (Oznámení o nástupu do zaměstnání)

V seznamu zaměstnanců, pro které je možné vytvořit "Oznámení o nástupu do zaměstnání" (ONZ), se od 1.7.2024 nabízí i zaměstnanci na dohodu o provedení práce, pokud je datum nástupu do zaměstnání 1.7.2024 nebo později. U DPP se již nevyhodnocuje dosažení rozhodného příjmu (10 000 Kč).
Poznámka: Použití ONZ pro DPP je pouze možnost, přihlašování touto cestou není nutné, protože vždy po zpracování výplat budou hlášeny na ČSSZ příjmy z DPP a přihlášení tedy proběhne v rámci toho (akce 2 - viz popis funkce "Hlášení DPP"). Doporučujeme řešit přihlašování zaměstnanců na DPP pomocí nové funkce "Hlášení DPP (VPDPP)" a "ONZ" používat pouze pro hlášení změn a oprav, které nelze udělat jinak (viz Všeobecné zásady pro vyplňování VPDPP a Všeobecné zásady pro vyplňování ONZ platné od 1.7.2024.)
Od 1.7.2024 je pro hlášení ONZ použita datová věta verze 1.3.

 

Hlášení dohod o provedení práce

Od 1.7.2024 platí povinnost hlásit všechny dohody o provedení práce (DPP) na ČSSZ. Hlášení se podává vždy po skončení měsíce, tedy první hlášení bude v srpnu 2024 za období 7/2024. V hlášení se rozlišuje tzv. akce. Za každý měsíc se u každé DPP, která začala před daným měsícem a končí později, hlásí příjem z DPP jako akce 1. V případě, že práce na DPP byla zahájena v příslušném měsíci, pak se příjem hlásí jako akce 2 (je vyžadováno více údajů o DPP). Akce 2 se použije i pro případ, kdy DPP v daném měsíci i skončí. V případě, že práce na DPP začala dříve a byla ukončena v příslušném měsíci, pak se příjem hlásí jako akce 3. Dále je možné hlásit opravu - akce 4 nebo storno DPP - akce 5. Podrobnosti k hlášení DPP najdete na stránkách ČSSZ.

Pro vytvoření hlášení slouží funkce "Hlášení DPP" v nabídce Výplata/ Sociální pojištění. Zobrazí okno pro zadání údajů o zaměstnavateli - název firmy, IČ a předělený variabilní symbol (jde o stejné údaje, které zadávají v přehledu pojistného na sociální pojištění). Dále je nutné vybrat typ hlášení:

 • Výkaz příjmů (akce 1,2,3): Program vybere všechny DPP aktuálního období, které mají zpracovanou mzdu a nebyly ještě hlášeny na ČSSZ, případně bylo u nich hlášení neúspěšné nebo stornováno. To, zda bude použita akce 1, 2 nebo 3 závisí na tom, zda datum nástupu do zaměstnání, případně ukončení pracovního vztahu spadá do aktuálního období.
 • Oprava (akce 4): Zobrazí se nabídka všech DPP, které již byly úspěšně hlášeny na ČSSZ, tedy i DPP z minulých období (od 7/2024). Je třeba zaškrtnout DPP, u které (kterých) má být hlášena oprava. Při zaškrtnutí DPP je ještě potřeba zaškrtnout údaje, které chcete změnit. Zobrazené hodnoty jsou převzaty z uložených dat, tedy osobních karet a mzdových záznamů. Tyto hodnoty je možné před podáním ještě upravit (po kliknutí do příslušného pole), ale doporučujeme je předem opravit na osobních kartách a mzdových záznamech, protože změna provedená zde se dostane pouze do hlášení na ČSSZ.
  Poznámka: Údaje Nástup, Kód DPP a Příjmy jsou pro akci 4 povinné a do datové věty se vloží vždy, i když nebudou označeny jako opravované.
 • Storno (akce 5): Zobrazí se nabídka všech DPP, které již byly úspěšně hlášeny na ČSSZ, tedy i DPP z minulých období (od 7/2024). Je třeba zaškrtnout DPP, u které (kterých) má být hlášeno storno.

Při změně akce se vybraný seznam zruší a následně se vytváří znovu. V jednom podání nelze kombinovat všechny akce, v případě hlášení výkazu příjmů a např. opravy je nutné vytvořit dvě podání, jedno na výkaz příjmů (akce 1,2,3) a druhé na opravu (akce 4).
Poznámka: Ve výkazu příjmů za období 7/2024 budou zahrnuty i DPP zahájené před 1.7.2024, které trvají i po 1.7.2024. Tyto DPP budou většinou hlášeny jako akce 2, i když v tomto případě nástup nesouhlasí s aktuálním obdobím. Výjimkou jsou DPP, u kterých v minulosti byl překročen limit 10 tis. Kč a které tedy již byly na ČSSZ nahlášeny dříve, tj. na osobní kartě je vyplněno datum hlášení na ČSSZ před 1.7.2024. U takových DPP bude akce 1, případně 3, pokud by DPP skončila v období 7/2024. DPP skončené do 30.6.2024 se do výkazu nedostanou, protože jich se povinnost hlášení netýká.

Hlášení je možné předat na ČSSZ dvěma způsoby, obdobně jako např. "Přehled o pojistném na sociální pojištění".

 • Přímo přes portál ČSSZ (tlačítko "Portál"): je nutné mít registraci na ČSSZ, elektronický podpis a stažený šifrovací certifikát. Při prvním spuštění přímého podání se převezmou parametry podání z "Přehledu o pojistném na sociální pojištění", pokud jsou u přihlášeného uživatele nastaveny. Podání probíhá obdobně jako jiná podání na ČSSZ, standardně v následujících krocích: Kontrola podkladů, Vytvoření datové věty, Vytvoření XML zprávy a Odeslání XML zprávy.
  Poznámka: Datová věta a XML zpráva se ukládají pouze do pomocného souboru, který se průběžně přepisuje, je ale možné je uložit i pod vlastním názvem.
  V případě, že podání obsahuje více DPP, bude zamítnuto (chyba) pouze v případě, že chyby byly ve všech hlášených DPP. Jinak bude podání úspěšně přijato, a to i když budou u některých DPP chyby. Výsledek podání se zaznamená k jednotlivým DPP a následně je možné informace o provedených podáních zobrazit pomocí funkce "Historie hlášení DPP" (viz dále). U DPP, u kterých došlo k chybě, je nutné opravit vstupní údaje na osobních kartách a mzdových záznamech a následně podání zopakovat. Do opakovaného podání už nebudou zahrnuty DPP, které byly v předchozím podání v pořádku. U akcí 4 - oprava a 5 - storno se v případě neúspěšného podání k DPP nic nezapisuje, zůstává u nich evidován výsledek posledního úspěšného podání.
  Upozornění: V případě, že portál ČSSZ nevrátí výsledek podání v nějaké rozumné době a uživatel přeruší dotazování na stav zprávy, zapíše se do výsledku podání "Nezjištěný stav podání" a identifikátor podání (CorrID). Pak je potřeba spustit funkci "Hlášení DPP" znovu (např. po několika hodinách nebo následující den), nevybírat žádnou akci a rovnou použít tlačítko "Portál". Po potvrzení, že se jedná o zjištění stavu již existujícího podání, je potřeba vybrat "Pořadové číslo zprávy" (dříve odeslané podání) a spustit "Dotaz na stav zprávy". To zajistí stažení výsledku podání a zápis informací k DPP. DPP s nezjištěným výsledkem podání se nezahrnují do případného nového podání a nejde k nim vytvořit opravu ani storno.

Přes datovou schránku (tlačítko "XML pro DS"): program v tomto případě dělá pouze kontrolu podkladů a vytváří datovou větu, buď ve složce "Cesta pro ukládání XML dokumentů" (nastavuje se v konfiguraci modulu na záložce Export/Import) nebo v datovém adresáři modulu Mzdy (pokud není složka v konfiguraci nastavena). Vlastní odeslání přes datovou schránku už v programu řešeno není. Soubor má vždy název složený z textu "VPDPP", období (rok-měsíc) a textu "Vykaz" (akce 1,2,3), "Oprava" (akce 4) nebo "Storno" (akce 5), např. výkaz příjmů za období 7/2024 bude v souboru VPDPP_2024-07_Vykaz.xml.
Poznámka: Pro snazší přístup k vytvořené datové větě je možné zaškrtnout příznak "Otevřít složku s uloženým XML v ‚Průzkumníku souborů'.
Datovou větu je také možné uložit i do libovolného souboru podle vlastního výběru po zaškrtnutí kroku "Uložení datové věty".
Upozornění: Při tomto způsobu podání není možné k jednotlivým DPP zaznamenat výsledek podání. Po vytvoření souboru pro datovou schránku jsou DPP zařazené do XML souboru vždy považovány za nahlášené (akce 1,2 nebo 3), případně opravené (akce 4) nebo stornované (akce 5). V případě potřeby je možné tento stav změnit ručně v "Historii hlášení DPP".

 

Pomocí tlačítka Tisk je možné vytisknout formuláře aktuálně zvoleného typu hlášení, tisknou se všechny zobrazené DPP. Tisk je určený jen pro interní potřebu, na ČSSZ lze podat hlášení pouze elektronicky.

Tlačítko Historie slouží k zobrazení přehledu o podaných hlášeních. Zobrazí všechny DPP a informace o tom, zda bylo na ČSSZ odesláno hlášení. U odeslaných hlášení se zobrazuje hlášená akce, výsledek podání a datum a čas podání. U přímého podání se může zobrazit seznam chyb nebo, pokud nebyl výsledek zjištěn, identifikátor podání (CorrID). U podání přes datovou schránku se zobrazí složka a název souboru s datovou větou. Při spuštění funkce se standardně zobrazí jen DPP z aktuálně nastaveného období, pro zobrazení všech DPP je potřeba zrušit použitý filtr. Záznamy je v seznamu možné řadit a filtrovat standardním způsobem.
V případě potřeby je možné záznamy o podání ručně upravit (F6 - oprava). To doporučujeme dělat pouze ve výjimečných případech, při standardním podávání výkazů, zejména v případě přímého podání, by k tomu neměl být důvod.