0 Kč bez DPH

 

Kontrolní hlášení k DPH v HELIOS Red

HELIOS Red vytváří formulář k DPH i kontrolního hlášení z prvotních dokladů. Správné zadání prvotních dokladů je podmínkou správného fungování. Nejdůležitější je:

- vyplnění evidenčního čísla daňového dokladu

- použití DIČ u partnera (zadáno v Číselníky – Partneři) a

- volba správného kódu DPH na položkách prvotních dokladů

 

Vyplnění evidenčního čísla daňového dokladu v modulu Účetnictví

V hlavičkách dokladů je nyní nové políčko Evidenční číslo dokladu (dosud bylo možné evidovat pouze variabilní symbol a interní číslo).

Při vyplňování čísla je třeba dávat pozor na duplicitu. Duplicitní číslo může být pouze ve specifických případech (např. u splátkových kalendářů nebo v případě více položek jednoho daňového dokladu vstupujících do různých řádků kontrolního hlášení).

Existují dva způsoby zadávání evidenčního čísla. V Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu na záložce Pohledávky a závazky a na záložce Pokladna je parametr „Kompletní identifikace dokladu FP“. Pokud je zaškrtnuto, tak se při zadávání variabilního symbolu otevře okno pro zadání kompletní identifikace dokladu – evidenční číslo se vyplňuje automaticky podle variabilního symbolu a jde ho v případě potřeby změnit. Pokud „Kompletní identifikace dokladu FP“ není zaškrtnuta, po vyplnění variabilního symbolu se propíše do políčka evidenčního čísla, do kterého je v případě potřeby po kliknutím myši vstoupit a číslo dle potřeby změnit.

Pro pokladní příjmové doklady lze nastavit v Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu na záložce Pokladna „Prefix evidenčního čísla daňového dokladu PP“. Na dokladu o příjmu je pak doplňovaný analytický účet pokladny jako prefix evidenčního čísla daňového dokladu.

 

Vyplnění evidenčního čísla daňového dokladu v modulu Fakturace

V Číselníky – Formuláře na záložce Výpočty+ceny je možné nastavit, že:

- evidenční číslo bude shodné s číslem faktury (variabilním symbolem)

- evidenční číslo se bude skládat ze zadaného prefixu, čísla řady a čísla faktury

Ideální je, když je evidenční číslo shodné s číslem faktury (variabilním symbolem). Zde pak doporučuji v Číselníky – Formuláře na záložce Texty na formuláři v sekci Ostatní texty upravit textu u „Číslo“ z „číslo:“ na „variabilní symbol:“

 

Vyplnění evidenčního čísla daňového dokladu v modulu Pokladní prodej

Pro zajištění jedinečnosti evidenčního číslování program přidá číslo pokladny před číslo prodejky. Evidenční číslo pak bude vytištěno na prodejce. Do Účetnictví se budou prodejky s hodnotou do 10 000 Kč vč. DPH exportovat sumárně, prodejky s hodnotou nad 10 000 Kč se budou generovat jako samostatné příjmové pokladní doklady.

 

Kontrola evidenčního čísla

Kontrola duplicity evidenčního čísla probíhá na různých místech programu, poprvé při jeho pořizování. Kontroluje se duplicita (je to propustná chyba, program pouze upozorní) a kontroluje se vyplnění (pole nesmí být prázdné) a délka (maximálně 60 znaků). Tyto chyby jsou nepropustné – program nedovolí doklad uložit.

Další kontrola je při vytváření formuláře kontrolního hlášení (kontrola duplicity evidenčního čísla za dané období) a při vytváření XML souboru (kontrola dupllicity, shodná s kontrolami na EPO).

 

Použití DIČ u partnera

Vyplnění DIČ na dokladu je důležité, podle toho se určuje, do které kategorie položku na kontrolní hlášení uvést. Musí být zadáno u partnera v Číselníky – Partneři nebo na dokladu.

U vydaných faktur a příjmových pokladních dokladů (odběratelé), musí být zadáno:

- u plátců DPH

- v případě osob povinných k dani u neplátců DPH nebo právnických osob nepovinných k dani (uvádí se DIČ dle daňového řádku, §130 DČ)

HELIOS Red vyhodnocuje existenci DIČ nad dokladu podle výše celkové hodnoty daňového dokladu (pole Celkem) a podle toho vyhodnocuje, do kterého řádku kontrolního hlášení bude plnění vstupovat. Neexistence DIČ u partnera může vést k chybnému určení správného řádku kontrolního hlášení.

U přijatých faktur a výdajových pokladních dokladů (dodavatelé) je DIČ povinnou položkou u všech plnění s celkovou hodnotou nad 10 000 Kč vč. DPH a u všech plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

V programu je nově k dispozici funkce kontroly DIČ v číselníku Partnerů – Aktualizace Partnerů dle databáze ARES. Při neexistenci DIČ v číselníku DIČ doplní. Pokud už vyplněné je, ponechá ho.

 

Kontrola existence DIČ

Kontrola existence DIČ probíhá v programu při pořizování prvotních dokladů (faktur a podkladních dokladů), při vytváření kontrolního hlášení a při vytváření XML).

O nepropustnou chybu (program nepovolí uložit doklad) se jedná u uskutečněných plnění u:

- režimu přenesené daňové povinnosti (A.1)

- investiční zlato (A.3)

O propustnou chybu (program upozorní) u uskutečněných plnění se jedná u:

- přijatých plnění v režimu samovyměření (A.2)

- uskutečnitelná plnění nad 10 tisíc Kč vč. DPH (A.4) – tyto doklady budou automaticky převedeny do řádku A.5

U uskutečněných zdanitelných plnění do 10 tisíc Kč vč. DPH na DIČ nezáleží.

O nepropustnou chybu se jedná u přijatých plnění u:

- režimu přenesené daňové povinnosti (B.1)

- přijatá zdanitelná plnění nad 10 tisíc Kč vč. DPH (B.2)

Na DIČ nezáleží u přijatých zdanitelných plnění do 10 tisíc Kč. vč. DPH.

 

Volba správného kódu DPH na položce prvotního dokladu

Určení, do kterého oddílu kontrolního hlášení vstupují jednotlivá plnění, je v HELIOS Red přednastaveno na jednotlivých kódech DPH v Číselníky – Kódy DPH.

Přednastavené hodnoty respektují ustanovení legislativy a není vhodné do nich zasahovat.

Nově jsou k dispozici kódy pro splátkový a platební kalendář (kód 4005 a 4006, 105 a 106). U splátkového a platebního kalendáře se pro rozhodnutí, do kterého oddílu patří, netestuje jednotlivá splátka, ale musí se sečíst plnění celkem. Program to samozřejmě určit neumí, záleží tak na uživateli, který kód zvolí.

Dále jsou nově i kódy pro Cestovní služby a Použité zboží (kód 103 a 104).

 

Vytvoření kontrolního hlášení

Samotné kontrolní hlášení se vytvoří v menu DPH – C. Kontrolní hlášení. Povinným údajem je ID datové schránky nebo e-mail v případě fyzické osoby.

Je zde i položka Rychlá odpověď na výzvu – tu je třeba vyplnit (doplňuje se číslo jednací výzvy), pokud se podává kontrolní hlášení na vyzvání správce daně.

Když nemám žádná plnění, nemám povinnost podávat kontrolní hlášení (protože je nulové).

Při sestavování kontrolního hlášení se provede test. Při zjištění nepropustných chyb se hlášení nevytvoří. Při zjištění propustných chyb má uživatel možnost hlášení vytvořit.

Sestavené kontrolní hlášení je možné ručně opravovat, ale je vždy vhodnější opravit raději prvotní doklad, aby na sebe navazovaly prvotní doklady i kontrolní hlášení.

Přímo z formuláře kontrolního hlášení si můžu vyjet jednotlivé daňové doklady, a také si je přímo otevřít pro náhled nebo opravu.

Lze vytisknout opis kontrolního hlášení (tisková sestava).

Lze spustit kontrolní přehled (C. Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH) i v přiznání k DPH /čisté ve volbě Tisk.

Vytvořené XML s kontrolním hlášením je vhodné si uložit. Lze totiž v případě potřeby znovu zpětně importovat do programu.

Doporučujeme po sestavní výkazu uzavřít účetní období (pokud používáte) nebo v Konfiguraci modulu zablokovat DPH do (na záložce DPH).

Pro správné zařazení položky do kontrolního hlášení je také třeba zadávat skutečné Datum uskutečnění zdanitelného plnění z faktur od dodavatelů do pole DUZP na přijaté faktuře (toto datum je propisováno do pole DPPD – den povinnosti přiznat daň v kontrolním hlášení).

Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Nahrazuje výpis z evidence pro účely DPH podle §92a (přenesená daňová povinnost).

Podává se pouze elektronicky v dané struktuře.

Poprvé za leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016, kdy právnické osoby podávají každý měsíc (bez ohledu na zdaňovací období plátce) a fyzické osoby spolu s daňovým přiznáním k DPH (měsíční / čtvrtletní).

Kontrolní hlášení typu „řádné“ se podává i v případě, že ho podáváme po termínu. „Opravným“ je možné nahradit již podané řádné kontrolní hlášení. K předchozímu kontrolnímu hlášení se pak už nepřihlíží. Do „opravného“ hlášení se uvádějí všechny údaje za předmětné období s promítnutím oprav. „Následné“ kontrolní hlášení se podává na výzvu správce daně. Opět se podává znovu jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav.

Nejčastější dotazy k problematice Kontrolního hlášení

1/ Faktura přijatá s datem DUZP 29.12.2015, doručena v  5.1.2016

Datum Doručeno: 5.1.2016
Datum DUZP: 29.12.2015 ( MUSÍ být totožný s datem DUZP na daňovém dokladu), je dnem DPPD v kontrolním hlášení a tedy jedním z parametrů pro párování. Tento doklad ale bude z párování vyjmut vzhledem k tomu, že DUZP je z 12/2015, dodavatel tedy odvedl daň již v přiznání DPH v prosinci 2015.
Datum Účtovat: je vyplněno programem dle nastavení v konfiguraci modulu na záložce Pohledávky a závazky „Pro účtování převzít datum: Doručeno/DUZP/Přiznání DPH. Toto datum lze dle potřeby uživatele změnit.
Datum Přiznání DPH: dle tohoto data vstupuje doklad do přiznání DPH i Kontrolního hlášení. V našem případě tedy je vyplněno programem dle legislativy – tuzemská přijatá plnění datem v poli Doručeno, plnění v Režimu přenesení daňové povinnosti datem v poli DUZP, Pořízení zboží z EU a Služba od osoby reg. v EU datem v poli DUZP. Datum Přiznání DPH může být uživatelem změněno, a to u přijatých faktur pouze v případě tuzemského přijatého plnění.
Fakturu lze zadat do účetnictví do období prosince 2015, kde bude zaúčtována. Nárok daně půjde do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení v lednu 2016.  V případě zaúčtování nákladů dohadnou položkou interním dokladem do prosince 2015, je faktura zadána do přijatých faktur účetnictví až v období ledna 2016, při účtování pak zúčtována dohadná položka.

2/ Opravný daňový doklad k vydané faktuře – DUZP 27.1.2016, odsouhlaseno s odběratelem 10.2.2016

Na zadané vydané faktuře – opravném daňovém dokladu zůstává DUZP stejné jako v okamžiku vystavení tohoto dokladu, tj. datum v poli DUZP bude 27.1.2016. Je potřeba pouze změnit datum v poli Přiznání DPH, které musí spadat do období, kdy byl opravný daňový doklad odsouhlasen. V našem příkladu tedy v poli datum Přiznání DPH bude 10.2.2016.

Opravný daňový doklad bude v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení v období únor 2016, nicméně DPPD v kontrolním hlášení bude 27.1.2016 ( reálné DUZP z prvotního dokladu).

3/ Zadání dokladu s tržbami ( denní / týdenní tržby)

Tržby na pokladně jsou zadávány sumárně za určité období ( den, týden, měsíc apod.). Celková hodnota tržby tedy může přesáhnout hranici 10tis.Kč vč. DPH. Tato uskutečněná plnění lze zadat jediným prvotním dokladem (např. příjmovým pokladním dokladem) za předpokladu, že ani jeden dílčí prodej plátci DPH nebo podnikateli-neplátci, který má DIČ, není vyšší než 10tis.Kč vč. DPH. Pokud v programu na dokladu s uskutečněným plněním nad 10tis. Kč vč. DPH není uveden odběratel s DIČ, pak je toto plnění při generování kontrolního hlášení automaticky převedeno do oddílu A.5..

POZOR! Jakékoliv dílčí prodeje nad 10tis.Kč vč. DPH podnikateli s DIČ nebo právnické osobě nepovinné k dani ( má DIČ) musí být v programu uvedeny zvlášť na samostatném dokladu ( např. samostatném příjmovém pokladním dokladu). Taková plnění musí mít uvedeno u odběratele DIČ a spadají do oddílu A.4. kontrolního hlášení.

4/ Zadání sumárního výdajového pokladního dokladu s celkovou hodnotou nad 10tisíc Kč

Pro zadání výdajového pokladního dokladu, který je sumářem více jednotlivých přijatých plnění, jsou připraveny speciální kódy DPH : Sumář nákupů s položkami do 10 000Kč. Tento kód v číselníky / kódy DPH není označen jako aktivní. Pokud jej uživatel potřebuje použít, je nutné jej jako aktivní označit ( oprava zvoleného kódu a zaškrtnutí parametru Aktivní pro DPH ).

POZOR! Jednotlivá dílčí plnění na sumárním výdajovém pokladním dokladu by neměla být vyšší než 10tis.Kč vč. DPH! Program při zadání položky vyšší než 10tis.Kč vč. DPH uživatele upozorní propustnou chybou, lze tedy v zadávání pokračovat dál.

Doklady s kódem Sumář nákupů s položkami do 10 000Kč vstupují do kontrolního hlášení do oddílu B.3. bez ohledu na celkovou výši zadaného dokladu.

Jednotlivá přijatá plnění nad 10tis.Kč vč. DPH mají být dle legislativy zadávána na samostatné prvotní doklady s uvedením DIČ odběratele, do kontrolního hlášení patří do oddílu B.2.

5/ Zadání faktury s konečným vyúčtováním zálohové faktury – vyúčtování na částku nižší než 10tis.Kč vč DPH

Konečné vyúčtování zálohy je nižší než 10tis.Kč vč. DPH, plnění je zaplaceno zálohovou fakturou, v okamžiku úhrady je vystavena konečná faktura ( daňový doklad na přijatou platbu vystaven není, vystavovaly by se dva doklady – konečná faktura i daňový doklad na přijatou platbu – zároveň).

V programu jsou jednotlivé položky dokladů označovány jako běžná položka, odečet nedaňové zálohy a odečet daňové zálohy.

Pokud je v programu nastaveno druhové členění pro zpracování zálohových faktur dle doporučení, pak jsou jednotlivé položky vyúčtování záloh označovány automaticky programem.

V případě evidence a vyúčtování záloh jiným způsobem je potřeba, aby položky označil uživatel:

  • odečítanou zálohovou fakturou volbou odečet nedaňové zálohy
  • odečítanou hodnotu daňového dokladu k přijaté platbě volbou odečet daňové zálohy

 

Program vyhodnocuje doklad vyúčtování z položek, tj. bez ohledu na celkovou hodnotu dokladu v poli Celkem. Pokud je tedy na dokladu vyúčtování zálohové faktury položka s DPH vyšší než 10tis. Kč, bude zobrazena v kontrolním hlášení v oddílu A.4.