0 Kč bez DPH

Dotaz: Zaměstnankyně je nyní na mateřské dovolené. Má se každý měsíc zadávat nepřítomnost? Po ukončení mateřské dovolené nastoupí na dovolenou a poté na rodičovskou dovolenou. Jak to zadat?

Odpověď: U zaměstnankyně si u nepřítomnosti Mateřská dovolená zadáte datum Od Do na celou dobu. Potom zadáte nepřítomnost Dovolená Od Do a potom Rodičovská dovolená do předpokládaného jejího konce.

Dotaz: Zaměstnanec (muž) bude za cca měsíc nastupovat na rodičovskou dovolenou. OSSZ požaduje doklad o výši příjmu, ze kterého by se počítal rodičovský příspěvek (má mít stejné náležitosti jako Příloha k žádosti na nemocenskou). Jak tento doklad vytisknout? Následně jak vést evidenci tohoto zaměstnance dál?

Odpověď: U zaměstnance si vytvořte nepřítomnost s typem VTPM. Nad touto nepřítomností si vytiskněte Přílohu k žádosti o DNP. Poté můžete tuto nepřítomnost smazat (můžete ji i ponechat, program si ji nebude všímat, je to pouze pro potřeby tisku této přílohy).
Jak zaměstnanec nastoupí na rodičovskou dovolenou, můžete v nepřítomnosti zadat nepřítomnost s typem Rodičovská dovolená a datum Do vyplnit předpokládaný konec této dovolené. Pokud pak nastoupí do práce dříve, pouze opravíte. Nemusíte tu nepřítomnost zakládat každý měsíc.

Dotaz: Které evidenční listy důchodového pojištění se zařadí do XML souboru pro odeslání na sociálku?

Odpověď: Všechny zpracované a zároveň neodeslané (program pozná že není odeslaný tak, když není vyplněné datum XML). V programu je připraveno podbarvení "Připravené pro XML" pro snadnou orientaci. Nově program při vytváření XML zobrazuje osobní čísla, která budou zařazena do XML.

Dotaz: Kdy založit více osobních karet jednomu pracovníkovi?

Odpověď: Pokud má novou smlouvu (nový pracovní poměr), pokud má souběžný pracovní poměr, pokud ukončil pracovní poměr a nový je až po nějaké době. Nezakládat novou osobní kartu při prodloužení stávajícího pracovního poměru (pokud je jen změna pracovní smlouvy).

Dotaz: Kde se vytvoří příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (DNP)?

Odpověď: V Nepřítomnosti nad konkrétním záznamem, ke kterému je příloha potřeba po stisku klávesy F2. Pokud je potřeba hromadné podání, je třeba na všech přílohách k žádosti o DNP zaškrtnout "Zařadit do hromadného podání" a zvolit funkci XML dokument.

Dotaz: Jak program provádí krácení dovolené?

Odpověď: Program automaticky krátí dovolenou podle zákona - za nepřítomnost prvníich 100 zameškaných dnů o 1/12 nároku a za každých dalších 21 zameškaných dnů o další 1/12. Program krátí dovolenou až v měsíci dosažení stanovené nepřítomnosti.

Dotaz: Jak opravit nesprávný zůstatek dovolené na osobní kartě zaměstnance?

Odpověď: Chybný zůstatek dovolené může vzniknout v některých případech při ručních zásazích, rušení uzávěrky apod. Nad osobní kartou v Personalistice existuje funkce F9 Kontrola dovolené. Nově HELIOS Red kontroluje automaticky zůstatek jak při ruční aktualizaci mzdových záznamů (F6), tak při automatickém výpočtu mezd (v tomto případě se upozornění zaznamenává do protokolu a následně je třeba buď provést opravu nad mzdovým záznamem F6 nebo kontrolu dovolené F9).

Dotaz: K čemu je kolonka ve mzdovém listu - záložka Základní , jmenuje se: Skup. pra, jde nastavit číslo od 0 do 8.

Odpověď: Je to možnost zařadit zaměstnance do jedné z osmi skupin pro výpočet minimální zaručené mzdy. Pokud není vyplněno, program s tímto nijak nepočítá, pokud je vyplněno, program dopočítává hrubou mzdu do minimální výše té které skupiny minimální zaručené mzdy.

Dotaz: Pokud mám více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, sčítají se a daní jednou daní (srážkovou/zálohovu)? . Jaký vliv na výpočet má informace o podepsání prohlášení k dani?

Odpověď:

Limit pro srážkovou daň:

Od 1. 1. 2014 se zvyšuje limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani a budou pracovat na dohodu o provedení práce z 5000,- na 10 000,- měsíčně. Dochází tak ke sjednocení s limitem pro placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Podmínky pro srážkovou daň:

Od 1. 1. 2014 je možné uplatnit srážkovou daň pouze na příjmy ze závislé činnosti z dohod o provedení práce (DPP) s limitem do 10.000 Kč, není-li podepsáno prohlášení k dani.

U ostatních pracovních poměrů, které podléhají dani z příjmů, se uplatní vždy zálohová daň a to i v případě, že u poplatníka činí výše zdanitelných příjmů méně než 10.000 Kč a poplatník nemá podepsané prohlášení k dani.

Z toho plyne, že někdy může vzniknout situace, která do loňského roku nemohla nastat:

Pokud pracovník u zaměstnavatele NEPODEPSAL prohlášení k dani, má DPP do 10000,- a zároveň jiný druh pracovního poměru např. HPP s jakýmkoli příjmem, odvede se z DPP srážková daň (neboli daň zvláštní sazbou) a z HPP zálohová daň.

Není možné zaškrtnout, že pracovník podepsal prohlášení, i když ve skutečnosti tomu tak nebylo. To je špatně. Pokud pracovník ve skutečnosti podepsal prohlášení, musí mít v programu všude zaškrtnuto, že podepsal.

Co se týká korekce daní, měla by se provádět vždy, když se vyskytuje nějaký pracovník, který má v měsíci víc pracovních vztahů.

 

Dotaz: Potřebuji z modulu Mzdová evidence vytisknout Přílohu k ošetřování člena rodiny (žádost o dávku). Kde se to dělá?

Odpověď: Formulář se tiskne ve Zpracování - Neschopnosti. Nad příslušným záznamem pro ošetřování vybereme z nabídky funkcí (pravé tlačítko myši) volbu F2 Příloha k žádosti o DNP.

Dotaz: Máme náhradu za nemoc za prvních 21 dní. Na přehledu pro sociálku máme nastaven kód 1, takže nám 1/2 nemocenského neproplácí. Program ale rozděluje účtování takto:
- kód 10 Náhr. za nem. zam-soc 336/331 1/2 částky
- kód 15 Náhr. za nem. zam-nákl 521/331 zbylá 1/2 částky
Chceme to mít celé zaúčtováno na na 521/331

Odpověď: Opravte si účtování mzdových složek (Číselníky – Účtování mzdových složek) u kódu 62 (a asi i 63) z původního kódu účtu 10 na kód účtu 15 (kód 10 vůbec nepoužijete). Pak Vám již celá částka u zaměstnanců půjde na 521/331 (program sice částku rozdělí na dvě poloviny, ale zaúčtování bude stejné). Program to rozděluji na dvě poloviny z toho důvodu, že máte možnost si, pokud platíte vyšší pojistné, tu polovinu od sociálky nárokovat. V programu se to nastavuje v Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu – Sazby. Je tam sazba odvodu 25% a sazba odvodu 26%. V konfiguraci je možné to přepnout v parametru Zvolený režim sociálního pojištění (parametr 1 a 2).

Dotaz: Potřebuji vytisknout Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění, pro zaměstnance, který je více jak 21 dní nemocný a dále bude nemocenskou vyplácet sociálka. Uvádí se na něm vyměřovací základy a vyloučené doby za posledních 12 měsíců.

Odpověď: Formulář najdete ve Mzdové evidenci – Zpracování – Nepřítomnost. Na záznam nemoci najedete myší, stisknete pravé tlačítko a vyberete z nabídky Příloha k žádosti o DNP (F2)

Dotaz: Lze v programu HELIOS Red opravovat mzdy v již uzavřených obdobích?

Odpověd: Ano, jde to. V modulu Mzdová evidence si v konfiguraci můžete povolit opravu v minulých obdobích (Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu – první záložka Obecné, v levém sloupci Povolit opravy v uzavřených obdobích).

Když toto políčko zaškrtnete, tak můžete opravovat v jakémkoliv už uzavřeném období. Ale pozor na tuto funkcim, využívejte ji s maximálním rozmyslem.  Pro otevírání mzdového záznamu, který opravujete v minulém období, doporučuji vždy použít ne Aktualizaci mzdy (F6), ale  Opravu bez přepočtů odpracované doby a náhrad (Ctrl+F6). Raději si před opravou v minulém období zazálohujte.

 

Dotaz: U druhu mzdy 01 (měsíční) a 02 (měsíční, ale svátek placený průměrem) program počítá minimální průměr pro náhrady pracovně-právních vztahů jinak, než mám nastaveno v konfiguraci

Odpověď: Při měsíční mzdě se nebere minimální hodinová sazba z konfigurace, ale počítá se takto:

MHT - minimální hodinový tarif pro náhradu (měsíční) mzdy
MMM - minimální měsíční mzda (zákon, konfigurace, např. 8000,- pro rok 2013)
STPD - stanovená týdenní pracovní doba - (konfigurace, např. 40 hodin)
SDPD - stanovená denní pracovní doba - (STPD / 5 = např. 8 hodin)
PPD - pracovní doba dnů v měsíci - (z kalendáře, včetně svátků, např. 22 dnů)
PPH - pracovní doba hodin v měsíci - (PPD x SDPD = např. 176 hodin) MMM / PPH = MHT (např. 8000 / 176 = 45,45)

Pokud je zadaný průměr nižší, než program spočítá, upozorní např. "Průměr pro náhrady 52,20 je menší než hodinová minimální mzda 72,73. Upravte průměr."

Tento postup vychází z § 357 ZP: (1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

 

Dotaz: Společník a zároveň jednatel je současně vpracovním poměru a má stanovenou měsíční mzdu, která je mu vyplácena od začátku roku. Druh pracovního poměru je B- Pracovní poměr společníka.
Nově bude tomuto společníkovi vyplacena odměna za činnost jednatele. Jak to nastavit?

Je potřeba založit novou osobní kartu a tam zvolit Druh pracovního poměru "C. Smlouva o výkonu funkce" a režim pojištění 1. Pojištěn nebo 5. Zaměstnání malého rozsahu, pokud je odměna nižší než rozhodný příjem (2500 Kč pro rok 2012).

Na osobní kartě je potřeba tyto dvě osobní karty jednoho zaměstnance navázat přes pole "Další pracovní vztahy zaměstnance" a po zpracování mezd, je potřeba provést Korekci daní v menu Zpracování, která provede společné zdanění těchto dvou navázaných pracovních vztahů.

Odměny jednatele jsou daněné 15%, zdravotní pojištění se odvádí vždy, sociální pojištění se odvádí z příjmu nad rozhodnou částku (v roce 2012 2500,- Kč).

 

Dotaz: Tisk evidenčního listu důchodového zabezpečení: ELDP, který tiskne HELIOS Red má jiné logo a kód

ČSSZ nový formulář v podobě použitelné pro zabudování do programu již neposkytuje, takže není možné ho do programu dát. Rok 2013 je posledním, kdy je ještě možné podat ELDP v papírové podobě, takže se asi rozhodli tomu přechodu na elektronické podávání pomoci.

Možnosti jak to řešit:

- tisknout do originálních formulářů, které si můžete vyzvednout v papírové podobě na OSSZ
- vytvořit XML dokument - pouze datovou větu, tu si načíst do FormFilleru a z něj to pak tisknout.