0 Kč bez DPH

Do programu byla přidána funkce podpory příspěvku na stravování

Jak ji používat? Detailní návod je na konci článku. Začneme však kompletním nastavením:

Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu – záložka Obecné musí být vybraná srážka pro stravenky. Tím se aktivuje funkce automatického výpočtu stravenek/příspěvku na stravování.

Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu – záložka Sazby si nastavíte výši stravenkového paušálu (Příspěvek zaměstnavatele na stravování) pro využívání stravenkového paušálu nebo hodnotu stravenky (Celková hodnota stravenky) pro využití standardních stravenek.

Na mzdovém záznamu na záložce Pracovní doba je třeba zaškrtnout „Příspěvek na stravování“

 

v Číselníky – účetní kódy musíte mít nastavený účetní kód pro stravenky.

v Číselníky – Definice srážek musí být založena srážka pro stravenky

v Číselníky – Účtování mzdových složek musíte mít tento účetní kód přiřazený ke mzdové složce stravenky.

 

 

Detailní popis funkce z návodu k HELIOS Red

Evidence stravenek

Srážka pro stravenky - do tohoto pole na záložce Obecné v Konfiguraci modulu lze vybrat kód srážky, pod kterým bude zaměstnancům strhávána platba za stravenky a pokud toto pole vyplníte, zapnete funkci Evidence stravenek.
Na záložce Sazby v sekci Parametry je nutné zadat celkovou hodnotu stravenky a výši příspěvku zaměstnavatele na stravenku. K hodnotám se zadává platnost, aby bylo možné evidovat změny v hodnotách stravenek a příspěvků zaměstnavatele v průběhu času. Na mzdovém záznamu každého zaměstnance, na záložce Pracovní doba se pak nastavuje, zda má konkrétní zaměstnanec nárok na stravenky (příznak "Příspěvek na stravování"). Pro zadání tohoto příznaku lze využít funkci hromadné změny. Pokud je příznak "Příspěvek na stravování" zaškrtnutý, program umožní zadat počet stravenek a z něj pak podle zadaných sazeb počítá srážku. V rámci výpočtu mzdy se do počtu stravenek doplňuje počet odpracovaných dnů. Tento počet je možné ručně přepsat na libovolnou jinou hodnotu. V takovém případě se pak srážka přepočte podle zadaného počtu a vedle políčka se zobrazí příznak, že hodnota byla zadána ručně. Je-li nastaven příznak ručního zadání, při následujících přepočtech mzdy se již nedoplňuje počet odpracovaných dnů, zůstává ručně zapsaná hodnota. V definici masky je možné nastavit přístup k údajům o stravenkách. Výchozí nastavení je "přeskakovat", což znamená, že údaj o počtu stravenek je dostupný pouze při kliknutí myší do políčka, při posunu po polích klávesou Enter se údaj přeskakuje. Počty stravenek a příznak nároku na stravenky je také možné zadávat v položkách mezd. Takto zadané počty stravenek jsou po ukončení zadávání označené příznakem ručního zadání a při výpočtu mzdy pak nebudou přepsány počtem odpracovaných dnů. Na mzdových listech zaměstnanců se příspěvek zaměstnavatele na stravenky vytiskne v případě, že v konfiguraci modulu je zadaný kód srážky pro stravenky, platí to až pro mzdové listy od roku 2019. Příspěvek zaměstnavatele se vždy vypočítává jako násobek počtu stravenek na mzdovém záznamu a příspěvku zaměstnavatele na stravenku zadaného v konfiguraci modulu na záložce Sazby v Konfiguraci modulu. Částka, kterou za stravenky platí zaměstnanec, se na mzdovém listu tiskne v rámci srážek. Na Rekapitulaci se tiskne příspěvek zaměstnavatele na stravenky v případě, že v konfiguraci modulu je zadaný kód srážky pro stravenky, platí to až pro Rekapitulace od roku 2019. Příspěvek zaměstnavatele se vypočítává stejně jako u mzdových listů. V případě tisku střediskových nebo zakázkových rekapitulací se příspěvek zaměstnavatele na stravenky vždy přiřazuje kmenovém středisku a zakázce. Údaje o počtech stravenek, srážkách za stravenky a příspěvcích zaměstnavatele je možné tisknout na sestavách vytvořených generátorem sestav. Údaje o částkách se v sestavě vždy vypočítávají jako násobky počtu stravenek na mzdových záznamech a hodnot stravenek zadaných v konfiguraci modulu na záložce Sazby.

Stravenkový paušál

Do programu byla doplněna možnost použít peněžitý příspěvek zaměstnavatele na stravu. Částečně se k tomu využívá stávající aparát stravenek.
Při použití stravenkového paušálu je třeba v konfiguraci modulu na záložce Sazby zadat do parametru „Celková hodnota stravenky (Kč)“ hodnotu 0 a zároveň nenulovou hodnotu do parametru „Příspěvek zaměstnavatele na stravenku (Kč)“. Při zadávání tohoto parametru program nově kontroluje, zda výše příspěvku zaměstnavatele nepřevyšuje limit 70% stravného zaměstnance odměňovaného platem při pracovní cestě trvající 5-12 hod. Pro tento účel byl přidán nový parametr „Horní hranice stravného 5-12 (Kč), hodnota pro rok 2021 je 108 Kč (pro rok 2020 je to 103 Kč). Pokud je zadána hodnota vyšší než limit (zaokrouhluje se na celé Kč dolů), program na to upozorní, ale hodnotu je možné zadat (příspěvek nad limit se bude zdaňovat – viz dále).
Při popsaném nastavení konfigurace program místo srážky na stravenky počítá novou mzdovou složku „Příspěvek na stravování“. Tato složka je na mzdovém záznamu na záložce „Čistá mzda“ v sekci „Nezdanitelné příjmy“. Program počítá její výši jako násobek příspěvku zaměstnavatele (z konfigurace) a počtu stravenek (mzdový záznam, záložka „Pracovní doba“). Hodnotu je v případě potřeby možné upravit, ale nedoporučujeme to. Další zpracování závisí na výši příspěvku zaměstnavatele. Pokud je do zákonného limitu, příspěvek na stavování se pouze přičte k částce k výplatě. Pokud by byl poskytován vyšší příspěvek, než je zákonem stanovený limit, bude částka příspěvku nad limit zahrnuta zaměstnanci do základů daně, sociálního a zdravotního pojištění (jedná se v tomto případě o příjem ze závislé činnosti, který není od daně osvobozen). Kliknutím na nadpis „Příspěvek na stravování“ lze zobrazit částku osvobozenou od daně a částku ke zdanění.
Na výplatních lístcích je příspěvek na stravování do výše osvobozené od daně zahrnutý v poli „Nezdanitelný příjem“, případná částka přes limit je pak v poli „Ostatní příjem“.
Pro export do účetnictví je možné nadefinovat zvlášť kontaci pro příspěvek zaměstnavatele do limitu a přes limit (nelze účtovat jako náklad, který snižuje základ daně). V ostatních sestavách je příspěvek zaměstnavatele uváděn vždy pouze v celkově, bez rozdělení na nedaňovou a daňovou část.