0 Kč bez DPH

Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016

S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost, dle §101c zákona o DPH, podávat kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Nejdůležitější informace: Kontrolní hlášení bude v HELIOS Red připraveno včas, ostatně jako všechny legislativní změny.

Poprvé bude třeba kontrolní hlášení použít za období leden 2016 u měsíčních plátců nebo za období leden - březen 2016 u čtvrtletních plátců DPH fyzických osob.  Fyzické osoby mají termíny podání stejné, jaké podání DPH, právnické osoby podávají každý měsíc (i když jsou čtvrtletní plátci DPH).

Kontrolní hlášení bude řádné, opravné a následné. Rozdíl od standardního přiznání k DPH je v tom, že opravné i následné se bude podávat vždy celé znovu, ne pouze rozdílné údaje oproti předchozímu podanému.

Nastavení kontrolního hlášení se bude dělat v číselníku Kódů DPH. Již v aktuální verzi nám na kontrolní hlášení přibyly políčka. Zatím jsou zašedlá. Samotné vygenerování XML dokumentu bude v menu DPH.

Pozor na správné vyplnění údajů u obchodního partnera. Dokladů nad 10 000 Kč, kde nebude v partnerovi vyplněno DIČ, vyhodnotí program jako prodej neplátci DPH a bude je dávat do stejné kategorie, jako doklady do 10 000 Kč (A.5).

Poměrně přehledná informace ke kontrolnímu hlášení je např. zde.

Další změnou příštího roku bude kategorizace účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké. Střední a velké budou muset vystavovat navíc i výkaz cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Pro každou kategorii budou jiné formáty pro rozvahu a výsledovku. Tato změna nás však čeká u výkazů za rok 2016, tedy na začátku roku 2017.

S HELIOS RED ZVLÁDNETE KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Celková problematika – povinnost podání, náležitosti a způsob podání, lhůty podání kontrolního hlášení i následky za porušení povinnosti podání kontrolního hlášení - je upravena v § 101c až § 101i zákona o DPH.


Plátci DPH budou mít počínaje 1.1.2016 povinnost poskytnout pro sestavení kontrolního hlášení údaje z daňových dokladů, které se budou vykazovat na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.


Mezi povinnými údaji je i Evidenční číslo daňového dokladu, které se jako takové doposud v programech HELIOS Redsamostatně neevidovalo a v podstatě bylo nahrazováno variabilním symbolem faktury či označením pokladního dokladu. Pro správné sestavení kontrolního hlášení bude možné v nových verzích programů na prvotních daňových dokladechv modulech Účetnictví a Daňová evidence zadávat i tento údaj.


V případě uskutečněných plnění záleží zcela na uživateli, zda na svých tištěných nebo elektronických daňových dokladech tento údaj uvádí, a pak tedy také eviduje v podkladech evidence DPH. U přijatých plnění však musí uživatel zaevidovat číslo daňového dokladu od dodavatele vždy přesně podle skutečných údajů na něm uvedených. Pokud není na vystaveném nebo přijatém dokladu uvedeno samostatně speciální evidenční číslo daňového dokladu, doporučujeme pro účely kompletní evidence DPH i do tohoto údaje uvádět variabilní symbol, resp. označení pokladního dokladu.
PŘIPRAVTE SE VČAS. Všichni uživatelé HELIOS Red, kteří importují prvotní daňové doklady (pohledávky, závazky, pokladnu DPH, peněžní deník…)z jiných svých programů nebo programů třetích stran, musí si včas zabezpečit u autorů těchto programů úpravu datových struktur importních souborů načítaných do HELIOS Red tak, aby tyto vyhovovaly požadavkům evidence DPH platným od 1.1.2016. Jedná se především o doplnění nového alfanumerického pole DOKLAD3 o délce 60-ti znaků, sloužícího pro přenos výše zmiňovaného Evidenčního čísla daňového dokladu. Kompletní popis základních importních souborů HELIOS Red naleznete na webových stránkách www.helios.eu v části Podpora HELIOS Red pod heslem Poradna, ostatní popisy struktur méně užívaných souborů Vám na vyžádání rádi zašleme.