0 Kč bez DPH

Výkaznictví a změny účtového rozvrhu v roce 2016 v HELIOS Red

Účetnictví – zpracování výkazů po legislativních změnách k 1. 1. 2016

Legislativní změny v bodech:

Kategorizace účetních jednotek – určuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §1b

Kritéria pro zařazení do kategorií: hodnota aktiv, čistý obrat, průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni
Kategorie: mikro, malé, střední a velké účetní jednotky
Mikro a malé účetní jednotky nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud nepodléhají auditu, nesestavují výroční zprávu a nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, zveřejní tedy pouze rozvahu
Mikro a malé účetní jednotky (zjednodušeně) mají aktiva do 100 mil. Kč a průměrný počet zaměstnanců do 50

Úprava účtového rozvrhu podnikatele

Je zrušena účtová skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činností, účtová skupina 62 – Aktivace a účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy
Ruší se účtová skupina 58 Mimořádné náklady v jejím původním významu a zakládá se účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace (přebírá účtování ze zrušených skupin 61 a 62)
Účtová skupina 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry je přejmenována na 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
Je zrušen účet 011 – Zřizovací výdaje – je nutné jeho hodnotu přeúčtovat na jiný platný účet pro nehmotný majetek (např. 019)

Nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)

V mnoha případech má stejná položka nově jiné označení řádku, přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou položku, která však byla v minulých letech také vykazována.
Při sestavení závěrky roku 2016 bude tedy nutné přetřídit položky závěrky roku 2015 pro srovnatelné minulé období.
Příprava na účetní závěrku roku 2016 bude muset být prováděna s dodatečným časovým předstihem, aby bylo dopředu zřejmé, který řádek roku 2015 kam zařadit.
Změn je podstatně více, jsou uvedeny v novém Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

Vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných nákladů, resp. výnosů a změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností

 

Zpracování výkazů v HELIOS Red

Noví uživatelé

Mají již novou účtovou osnovu s nastavenými analytikami zapracované do nové definice výkazu.

Stávající uživatelé

Protože mohou mít vlastní nastavené definice výkazů, program automaticky výkaz neaktualizuje, uživatel toto musí udělat sám (Číselníky – Druhy výkazů nastavit druh výkazu – plný/zkrácený a následně si tento vzor natáhnout v příslušném Výkazu v Přehledy – Rozvaha/Výsledovka – Definice – Vzory). Před natažením nového vzoru je vhodné si stávající vzor vytisknout a založit.

Při výpočtu výkazů je nově automaticky spouštěna kontrola existence účtů uvedených v definici výkazu. Výpočet výkazu je tedy vhodné provést až po kontrole definice, jinak může nastat načtení hodnot podle neúplné definice a výsledkem bude výkaz s chybnými hodnotami.

Hodnoty ve sloupci Minulé, tj. hodnoty konečných zůstatků předchozího roku si musí uživatel v roce 2016 navést ručně podle výkazu roku 2015 (hodnoty z v tisících a přidat 000).

Podrobné informace je možné najít i v poradně Asseco Solutions:

https://forum.helios.eu/red/doc/cs/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD_-_Rozvaha_a_V%C3%BDsledovka_-_legislativn%C3%AD_zm%C4%9Bny_od_1._1._2016

https://forum.helios.eu/red/doc/cs/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD_-_Rozvaha_a_V%C3%BDsledovka_-_zpracov%C3%A1n%C3%AD_v%C3%BDkaz%C5%AF_od_1._1._2016